Regulamin

Warunki wynajmu

Umowa zostaje sporządzona na podstawie dokumentu tożsamości. Jeżeli  jesteś nowym klientem na podstawie dwóch dokumentów ze zdjęciem i wpłacenia kaucji ( kaucja ustalana indywidualnie)

Podanie miejsca pracy maszyny.

narzędzia 2

Czas wynajmu, maszyny i urządzenia można wynająć na okres:

  • 1 doby (doba liczona jest od godziny wynajmu do tej samej godziny następnego dnia)
  • 5 godzin ( lub od godziny 16:00 do godziny 7:30)    
  • 1 godziny

Ceny: wszystkie aktualne ceny znajdują się na : www.fhlopatka.pl

Możliwość dostarczenia maszyn pod wskazany adres. Transport :

  • teren Środa Wlkp. 5 zł

poza miastem:

2 zł netto/km (km liczone od siedziby firmy)

Promocje cenowe nie sumują się.

Zasady najmu:

§1    Wynajmujący przekazuje , a Najemca przyjmuje do używania sprzęt  , będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

§2    Wynajmujący oświadcza , a Najemca to potwierdza ,że sprzęt będący przedmiotem umowy , jest w dobrym stanie technicznym , przydatnym do umówionego użytkowania najmowanego sprzętu

§3    Wynajmujący oświadcza iż otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i  bezpiecznego użytkowania sprzętu.

§4    Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu w stanie nie pogorszonym, na swój koszt; w przypadku zwrotu przedmiotu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

§5    Kopię umowy wydaje się na żądanie wynajmującego

§ 6   Do obowiązków Najemcy należy:

użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
eksploatacja sprzętu i używanie odpowiednich olejów smarów zgodnie z zaleceniami Wynajmującego
zabezpieczanie sprzętu przed uszkodzeniami , kradzieżą oraz zniszczeniem
codzienne czyszczenie filtra powietrza( dotyczy sprzętu posiadającego filtr)
częste sprawdzanie stanu oleju ( dotyczy sprzętów spalinowych)
niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach , nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia
nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego
nie oddawanie przedmiotu najmuj osobie trzeciej do używania lub podnajem
§7    Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastację Najemca ma obowiązek zgłosić organom ścigania.

§8    W razie zaginięcia , utraty lub zniszczenia sprzętu Najemcazobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej .

§9    Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy.

§10  W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11  Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.