Regulamin

Warunki wynajmu

Umowa zostaje sporządzona na podstawie dokumentu tożsamości. Jeżeli  jesteś nowym klientem na podstawie dwóch dokumentów ze zdjęciem i wpłacenia kaucji ( kaucja ustalana indywidualnie)

Podanie miejsca pracy maszyny.

Czas wynajmu, maszyny i urządzenia można wynająć na okres:

 • 1 doby (doba liczona jest od godziny wynajmu do tej samej godziny następnego dnia)
 • 5 godzin ( lub od godziny 16:00 do godziny 7:30)    
 • 1 godziny

Ceny: wszystkie aktualne ceny znajdują się na : www.fhlopatka.pl

Możliwość dostarczenia maszyn pod wskazany adres. Transport :

 • teren Środa Wlkp. 5 zł

poza miastem:

2 zł netto/km (km liczone od siedziby firmy)

Promocje cenowe nie sumują sie

 

Zasady najmu:

§1    Wynajmujący przekazuje , a Najemca przyjmuje do używania sprzęt  , będący własnością Wynajmującego, z obowiązkiem zwrotu w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie:

§2    Wynajmujący oświadcza , a Najemca to potwierdza ,że sprzęt będący przedmiotem umowy , jest w dobrym stanie technicznym , przydatnym do umówionego użytkowania najmowanego sprzętu

§3    Wynajmujący oświadcza iż otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i  bezpiecznego użytkowania sprzętu.

§4    Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu w stanie nie pogorszonym, na swój koszt; w przypadku zwrotu przedmiotu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

§5    Kopię umowy wydaje się na żądanie wynajmującego

§ 6   Do obowiązków Najemcy należy:

 1. użytkowanie sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
 2. eksploatacja sprzętu i używanie odpowiednich olejów smarów zgodnie z zaleceniami Wynajmującego
 3. zabezpieczanie sprzętu przed uszkodzeniami , kradzieżą oraz zniszczeniem
 4. codzienne czyszczenie filtra powietrza( dotyczy sprzętu posiadającego filtr)
 5. częste sprawdzanie stanu oleju ( dotyczy sprzętów spalinowych)
 6. niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach , nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia
 7. nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego
 8. nie oddawanie przedmiotu najmuj osobie trzeciej do używania lub podnajem

§7    Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastację Najemca ma obowiązek zgłosić organom ścigania.

§8    W razie zaginięcia , utraty lub zniszczenia sprzętu Najemcazobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej .

§9    Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem w kasie Wynajmującego lub na rachunek bankowy.

§10  W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11  Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.